Khmer Turkey Recipe! ដុតមាន់បារាំង -Thanksgiving-Cambodian/Asian American turkey

It’s almost Thanksgiving and everyone is looking for a new recipe for their turkey. Kanika requested for me to do a video cooking a turkey using Khmer ingredients, so that what I did! Thank you Kanika for this awesome request because the turkey turned out perfect!

Links to some of my videos in Khmer:
របៀបធ្វើកូរ៉េ Gimbap-Korean Gimbap/Kimbap- https://youtu.be/t7Bw_kFJRak
ស៊ុបក្ដាមដូច ភោជនីយដ្ឋាន!- https://youtu.be/ggkVYOMhjEM
ស៊ុបកន្ទុយគោទឹកប្រហុក!! OXTAIL SOUP!!! – https://youtu.be/P0NVtLvOgTs
AWESOME ឆាក្ដាមស្រម៉!!!ហាហាហា!! – https://youtu.be/GHepEalnj_g
THE BEST គុយវទាវភ្នំពេញ!!!!- https://youtu.be/CKbwCShPyB4
នំល្ពៅ-THE BEST CAMBODIAN KABOCHA DESSERT!!!- https://youtu.be/Zhe6h3VDDuU
មឹកអាំង THE BEST GRILLED SQUID!!!- https://youtu.be/8QMk2EUJepA
យ៉ៅហន The Best Hot Pot Soup/Yao Hon At Camping!!!- https://youtu.be/3B3HyHCZYu4
ស្ងោម្រះជាមួយសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំបង្គាគ្រាមនឹងស្លឹកត្រចៀកកណ្ដុរ- https://youtu.be/-wEG060i2rQ
ឆាមីកូរ៉េហើរ 2X SPICY KOREAN NOODLE- https://youtu.be/M5aoNf6QGsg
សាច់ជ្រូកចង្កាក់ប្រឡាក់ជាមួយទីកឃ្មុំ- https://youtu.be/1cVIRdyuvJk
បបរជើងមាន់ជាមួខ្ញី- https://youtu.be/yb_ToXwTZi0
ជ្រក់ល្ហុងឆៃថាវនីងការ៉ុត- https://youtu.be/vlvQed5lak4
នំបុ័ងប៉ាតេសាច់ជ្រូកចង្កាក់ប្រឡាក់ជាមួយទីកឃ្មុំ- https://youtu.be/Q2661S4g_Wc
បរបរផិះ- https://youtu.be/ZhTTx8v9qeM
ញាតប៉េងប៉ោះជាមួយសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំ- https://youtu.be/bWdNBMhde4I

Links to some of my videos in English:
YUMMY CRAB AND FISH MAW SOUP RESTAURANT STYLE!!- https://youtu.be/SosawQDQf2M
YUMMY OXTAIL SOUP!!- My dad village food – https://youtu.be/qTTum-QwjZk
AWESOME DUNGENESS CRAB and NOODLE!!! – https://youtu.be/OiwaVcsnZVg
Phnom Penh Noodle- https://youtu.be/88b1qnYkN-4
Grilled squid- https://youtu.be/8QMk2EUJepA
Kabocha dessert- https://youtu.be/7afb-Qtkw0I
2X SPICY KOREAN NOODLE CHALLENGE- https://youtu.be/GNJqJt6ld_Y
Papaya Salad with Long Green Beans and Rice Noodle- https://youtu.be/LjnNEwipIU4
Stuff tomatoes- https://youtu.be/5FFFM-fX7do
Taro Porridge- https://youtu.be/5cf_B_lCOLs
Honey BBQ Pork Sticks- https://youtu.be/dbqPwvYNmk8
Pickle papaya, daikon, carrots- https://youtu.be/W–tHE064rk
Asian fusion crawdads- https://youtu.be/khTXVfT2I5w
Chicken Curry- https://youtu.be/_yBi3Z3i2V0

Links to get some of the cooking utensils:

Portable gas stove: https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_ss_i_2_14?url=search-alias%3Daps&field-keywords=chef+gas+stove&sprefix=chef+stove+gas%2Caps%2C245&crid=MFRZENHAFBXW&rh=i%3Aaps%2Ck%3Achef+gas+stove

Frying Cover- https://www.amazon.com/Home-Basics-3-Piece-Splatter-Screen/dp/B007KL22LC/ref=sr_1_3?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1479468783&sr=1-3&keywords=frying+cover

Pots- https://www.amazon.com/Thai-Aluminium-Crocodile-Brand-24cm/dp/B00XG7U8EM/ref=sr_1_32?ie=UTF8&qid=1479007767&sr=8-32&keywords=thai+pot

Knife- https://www.amazon.com/Utility-Knives-Cutlery-Kitchen-Stainless/dp/B01D8FN4CY/ref=sr_1_5?s=home-garden&ie=UTF8&qid=1479468420&sr=1-5&keywords=thai+knife+set

Ladle- https://www.amazon.com/Stainless-Hand-Tooled-Chuan-Spatula-Ladle/dp/B005C7SYYK/ref=pd_sbs_79_7?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B005C7SYYK&pd_rd_r=GZG5ZQGK5YK014TABX25&pd_rd_w=weLUS&pd_rd_wg=Vy8C1&psc=1&refRID=GZG5ZQGK5YK014TABX25

Mortar & Pestle- https://www.amazon.com/Thai-Super-Size-Granite-Mortar-Pestle/dp/B00ER69NY2/ref=sr_1_14?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1479469163&sr=1-14&keywords=thai+mortar+and+pestle

Wok- https://www.amazon.com/Joyce-Chen-21-9978-Classic-Carbon/dp/B002AQSWMU/ref=sr_1_1?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1479469290&sr=1-1&keywords=thai+wok

Comments

pauly keo says:

You have a pretty good voice hehehe.

sarah deya says:

Hi bong your turkey looks good ima try this khmer style turkey my mom inlaw want. To eat it happy thanksgiving to all your family

Shaunlee says:

Bong, i feel so at home watching you. Love listening to you. Thanks for another great video!!

ahmad nurohim says:

Nice video!!! I like it.
Subbed, sub me back please, we will be a good friend.
Thank you

Pov Yi says:

I love ur new hair color sis!

Thoeun Ky says:

Thanks for the recipe bong!

Nat Kat says:

Amazing

Maniev Boord says:

You have a beautiful voice:)

Jimmy Chheav says:

your kids are so cute bong. nice video!

Lib Ngi says:

Awesome! Can you make a video to make a Khmer version of mash potatoes? – liberty
Thanks bong if you can.

MsSilentmelody says:

Aww how old is your baby Ming? She’s so cute!!!

Annie Helferich says:

Lol…I love your singing Oun Elissa when you bok the Kreung. Thank you for this recipe. Can’t wait to try it!!

So Sarah says:

Yummm

Ngozi Samuel says:

Look so delicious

Kanika Lao says:

Thank you bong for making that. It really helps me a lot. It is my first time baking turkey for the Thanksgiving.

Write a comment

*

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.


Do you like our videos?
Do you want to see more like that?

Please click below to support us on Facebook!

Send this to a friend

▷ Other ReviewsVehicles▷ Show Cars▷ Motorbikes▷ Scooters▷ Bicycles▷ Rims & Tires▷ Luxury BoatsFashion▷ Sunglasses▷ Luxury Watches▷ Luxury Purses▷ Jeans Wear▷ High Heels▷ Kinis Swimwear▷ Perfumes▷ Jewellery▷ Cosmetics▷ Shaving Helpers▷ Fashion HatsFooding▷ Chef Club▷ Fooding Helpers▷ Coktails & LiquorsSports▷ Sport Shoes▷ Fitness & Detox▷ Golf Gear▷ Racquets▷ Hiking & Trek Gear▷ Diving Equipment▷ Ski Gear▷ Snowboards▷ Surf Boards▷ Rollers & SkatesEntertainment▷ DIY Guides▷ Zik Instruments▷ Published Books▷ Music Albums▷ Cine Movies▷ Trading Helpers▷ Make Money▷ Fishing Equipment▷ Paintball Supplies▷ Trading Card Games▷ Telescopes▷ Knives▷ VapesHigh Tech▷ Flat Screens▷ Tech Devices▷ Camera Lenses▷ Audio HiFi▷ Printers▷ USB Devices▷ PC Hardware▷ Network Gear▷ Cloud Servers▷ Software Helpers▷ Programmer Helpers▷ Mobile Apps▷ Hearing AidsHome▷ Home Furniture▷ Home Appliances▷ Tools Workshop▷ Beddings▷ Floor Layings▷ Barbecues▷ Aquarium Gear▷ Safe Boxes▷ Office Supplies▷ Security Locks▷ Cleaning ProductsKids▷ Baby Strollers▷ Child Car Seats▷ Remote ControlledTravel▷ Luggages & Bags▷ Airlines Seats▷ Hotel Rooms▷ Fun Trips▷ Cruise Ships▷ Mexico Tours