ಗೋದಿ ರೊಟ್ಟಿ । godi rotti with greens | Healthy Breakfast recipe

Try this healthy and spicy godi rotti with sabbasige soppu / babay dill, methi leaves ( menthya soppu) carrot.

a healthy breakfast recipes in kannada, kannada recipes, karnataka recipes

Comments

angel angel says:

Chennagide Mamthakka

Ashwin LM says:

ತು೦ಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿ ಬದಲು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಬಹುದು thanks

Umamaheshwari G says:

Happy pongal amma

Anuradha Suppu says:

Good morning Mam
kanditha vagalu navu ehosa recipe try madthivi

Preethi Mohan says:

Hi mam i like this video. Can we use butter paper for making roti???

vijaya rao says:

aha… holige eddange ede madam. super.. evath sanje thindi ge edane madthini. thanks madam…

Tejaswini TM Tejaswini TM says:

Superrr sister

anuradha sathishkumar says:

ಇದನು ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಮಾಡಬಹುದ?

Ruchira Munjal says:

Tasty !!

archana Raghavendra says:

aunty plz vegpuff hege maadodu anta helikodi

vijaya kumar says:

Namasthe Mamatha avre.
Thanks for sharing this receipe.

Prabha Shivalingappa says:

Wow godi rotti

Payaswini N.S says:

Nice recipe …..navu godi rotti ide tarah madtivi,adre om kaal badlu jeerge haktini…
Evaga avrekaal season kuda,so adannu byiskondu add madtini..

Vibha H.V says:

Bisi Neeru yake hakbeku

sindhu r says:

Thumba chennagide mattu poushtikavagide .. nimma channel nodtha irtivi.. neevu aduge chennagi helikodtira.. bahala dhanyavadagalu madam ☺️

Tara Nagaraj says:

Tumba chennagide

Mamatha Prasad says:

Thumbhane chennagide madam recipe kanditavaagi try madtini.
Bisi neere hakbeka mam kalaslikke.

suಧಾ Queen says:

Super sis

siddu N says:

Nice

Karanam Aswini says:

Simple super recipe madam

Aruna Manjunath says:

ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ದಯಮಾಡಿ ಖಾರ ಪೊಂಗಲ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ತೋರಿಸಿ ಕೊಡಿ .

sowmya thunga says:

Nice recipe….

Write a comment

*

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.


Do you like our videos?
Do you want to see more like that?

Please click below to support us on Facebook!

Send this to a friend

▷ Other ReviewsVehicles   Show Cars   Motorbikes   Scooters   Rims & Tires   Luxury BoatsFashion   Sunglasses   Luxury Watches   Luxury Purses   Jeans Wear   High Heels   Perfumes   Jewellery   Cosmetics   Shaving Helpers   Fashion HatsFooding   Chef Club   Fooding Helpers   Coktails & LiquorsSports   Sport Shoes   Fitness & Detox   Golf Gear   Racquets   Diving Equipment   Ski Gear   Snowboards   Surf Boards   Rollers & SkatesEntertainment   DIY Guides   Zik Instruments   Published Books   Music Albums   Cine Movies   Trading Helpers   Make Money   Fishing Equipment   Paintball Supplies   Trading Card Games   Telescopes   Knives   VapesHigh Tech   Flat Screens   Tech Devices   Camera Lenses   Printers   USB Devices   PC Hardware   Network Gear   Cloud Servers   Software Helpers   Programmer Helpers   Mobile Apps   Hearing AidsHome   Home Furniture   Home Appliances   Beddings   Floor Layings   Barbecues   Aquarium Gear   Safe Boxes   Office Supplies   Security Locks   Cleaning ProductsKids   Baby Strollers   Child Car Seats   Remote ControlledTravel   Luggages & Bags   Airlines Seats   Hotel Rooms   Fun Trips   Cruise Ships   Mexico Tours